Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30


PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Powyższe zadania wyznaczyły szczegółowe kierunki moich działań:

Lp. ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI                                                                                                           
1 I. OGÓLNO-WYCHOWAWCZE 1. Ocenianie stopnia realizacji obowiązku szkolnego; bieżące monitorowanie absencji uczniów w szkole:
• monitorowanie frekwencji uczniów;
• analizowanie, co miesiąc, wykazu uczniów, opuszczających zajęcia lekcyjne;
• prowadzenie zestawienia obecności uczniów w szkole;
• telefoniczne zawiadamianie rodziców;
• wysyłanie upomnień do rodziców;
• informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach;

2. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:
• udzielanie porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym,
• pomoc rodzicom i ew. nauczycielom w interpretacji opinii i orzeczeń z diagnoz psychologiczno-pedagogicznych dzieci; motywowanie rodziców do korzystania z pomocy poradni p-p.

3. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

4. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych:
Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

5. Ocena sytuacji wychowawczej w szkole:
- poprzez przeanalizowanie na koniec semestrów wydarzeń, podjętych działań, ankiet przeprowadzonych w klasach, ich opracowań, pogadanek.

6. Opieka nad Szkolnym Wolontariatem, Szkolnym Kołem Caritas

7. Koordynowanie zadań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego
- pomoc uczniom w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej,
- przeprowadzenie zajęć z uczniami kl.III na temat świadomego planowania swojej kariery zawodowej,
- organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów kl.III z doradcami zawodowymi oraz z PPP w Pabianicach,
- organizacja „Przeglądu Szkół Ponadgimnazjalnych” z najbliższego regionu,
- organizacja wyjazdu młodzieży na „Targi Edukacyjne”, „Piknik Zawodów”.
2 II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA 1. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
- Rozpoznanie sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów poprzez: wywiady z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, oraz poprzez współpracę z GOPS, kuratorami sądowymi, Policją.

2.Współpraca z wychowawcami na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach współpracy objęcie uczniów pomocą PP w formie:
• zajęć rozwijających uzdolnienia
• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
• warsztatów/szkoleń
• porad i konsultacji

3. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:
• kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (kuratorami sądowymi, Policją, GOPS-em, PCPR)
• rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.

4. Realizacja programów profilaktyczno- wychowawczych.
• prowadzanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.
• promowanie zdrowego stylu życia. Organizowanie gazetek. Pedagogizacje rodziców.

5. Diagnoza skali przemocy w szkole:
• prowadzenie zajęć w klasach na temat negatywnego wpływu agresji na życie człowieka.

6.Diagnoza zagrożenia młodzieży środkami uzależniającymi.
Włączenie się w Ogólnopolskie Kapanie Społeczne np.PAT (Profilaktyka a Ty), projekty np. Trzymaj Formę itp.

7. W skrajnych sytuacjach zgłaszanie do Sądu dla Nieletnich przypadku demoralizacji dzieci oraz uchylania się rodziców od obowiązku opieki i prawidłowego wychowania dzieci.

8. Organizowanie szkoleń, warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli zwiększających umiejętności wychowawcze
3 III.DZIAŁALNOŚĆ PROZDROWOTNA 1. Włączanie się w ogólnopolskie, lokalne, szkolne akcje prozdrowotne zgodne z programem profilaktyki.
• Organizacja elementów programu profilaktyczno-wychowawczego„”w kl.I i II. „Bezpiecznie i szczęśliwie”
• Przeprowadzenie Badania ankietowego wśród uczniów kl. IIna temat zachowań ryzykownych.
• Realizacja konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień.
• Organizacja przedstawień, spotkań profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistów.
• Prezentacja informacji o zagrożeniach związanych z środkami psychoaktywnymi na gazetkach ściennych, na korytarzu szkolnym

2. Organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki.
4 IV. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA 1. Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.
2.Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
3.Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
4. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
5.Pomoc młodzieży w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych (konfrontacje).
6.Umożliwienie uczniom z trudnościami szkolnymi lub sprawiającymi problemy wychowawcze odbycie badań psychologiczno-pedagogicznych.

• Ścisły kontakt z PPP, Zespołem Wychowawczym,
• Rozmowy z rodzicami, mające na celu skłonienie rodziców do odbycia badań psychologiczno - pedagogicznych przez ich dzieci.
5 V. POMOC MATERIALNA-OPIEKA STAŁA I DORAŹNA 1.Uaktualnienie danych na temat sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
2. Opiniowanie wniosków dotyczących pozyskania świadczenia pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, zasiłku szkolnego.
3. Organizowanie zbiórek żywności i odzieży celem przekazania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Czuwanie nad dożywianiem uczniów w szkole.
5. Pozyskanie sponsorów celem opłacenia obiadów w szkole jak również.
6 VI. ORGANIZACJA PRACY WASNEJ 1. Stała współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pracownikami szkoły w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania szczególnie z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym przy GOPS w Dobroniu
3. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.
4. Prowadzenie dokumentacji:

• Dziennik Pracy,
• Notatki służbowe,
• Ewidencje uczniów wymagających wsparcia i pomocy ( KIPU, Programy i plany pracy, współpraca z Sądem Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich, PCPR, Policją, GOPS-em itp.),
• Karty czynności, notatki z rozmów z rodzicami, nauczycielami, kontrakty
• Wykaz uczniów posiadających opinię poradni p-p lub innej specjalistycznej, oraz orzeczenia,
• Opinie o uczniach wydawane na potrzeby różnych instytucji współpracujących ze szkołą.

Pedagog szkolny Wioleta Wojdyńska - Kusiak

Godzina: 00:00

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna