Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30


Godziny pracy pedagoga szkolnego:
Poniedziałek: od 815 do 1215
Wtorek: od 810 do 910
od 1000 do 1300
Środa: od 910 do 1310
Czwartek: od 835 do 1355
od 1445 do 1530
konsultacje indywidualne dla rodziców
Piątek: od 910 do 1300
od 1345 do 1355

KONSULTACJE Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM

Dodatkowe konsultacje z rodzicami: wg harmonogramu konsultacji z nauczycielami,
spotkań z wychowawcą klasy


Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole   ODCZYT


Pedagog – organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracajacymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

• współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych
• praca opiekuńczo-wychowawcza
• współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców
• organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku
• działalność naukowa

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacja prelekcji i dyskusji na tematy ważne, interesujace młodzież.

2. Określenie form i i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków lub luk w nauce.

3. Występowanie do dyrektora szkoły po uzgodnieniu z dziećmi, rodzicami, wychowawcą klasy, poradnią psychologiczno-pedagogiczną o zorganizowaniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wychowawczych, zajęć reedukacyjnych lub socjoterapeutycznych dla dzieci wymagających takiej pomocy.

4. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, w tym klas specjalnych, form integracyjnych i nauczania indywidualnego.

5. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

6. Koordynacja działań podejmowanych na terenie szkoły, zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiające młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

7. Określenie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym.

8. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez informowanie ich rodziców o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego.

9. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypandkach.

10. Współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami, w przypadkach wykroczeń uczniów (np. naruszenie regulaminu szkoły lub praw).

11. Prowadzenie dokumentacji.

12. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

13. Pedagog może prowadzić zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym o ile posiada przygotowanie specjalistyczne np. z logopedii czy socjoterapii.

14. Pedagog może prowadzić przedmiot – przygotowanie do życia w rodzinie.
Godzina: 00:15

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna