Menu
Dzwonki
1. 08:15 - 09:00
2. 09:10 - 09:55
3. 10:05 - 10:50
4. 11:00 - 11:45
5. 11:55 - 12:40
PRZERWA OBIADOWA
6. 13:00 - 13:45
7. 13:55 - 14:40
8. 14:50 - 15:35
9. 15:45 - 16:30Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami odbędzie się 22 września 2016 r. (czwartek)

17.00 – Zebranie ogólne

17.10 – Zebranie z wychowawcami w klasach

17.45 – Zebranie dyrektora z Radą Rodziców – stołówka szkolna

Spotkania rodziców z wychowawcą odbędą się :

1 A - Wioletta Neugebauer - sala nr 8
1 B - Marzena Wartalska - sala nr 10
1 C - Elżbieta Topolska - sala nr 11

2 A - Monika Pawełczyk - sala nr 12
2 B - Bogusława Zajączkowska - sala nr 2
2 C - Monika Włodarczyk - sala nr 6
2 D - Anna Maliszak - sala nr 5
3 A - Małgorzata Gorzelak - sala nr 3
3 B - Piotr Szela - sala nr 7
3 C - w/z Wioleta Wojdyńska - Kusiak - sala nr 13

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

STYPENDIUM SZKOLNE

Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, (Dz.U. z 2015r. poz.1058)

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają w Urzędzie Gminy w Dobroniu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016 roku, pobrany w wyżej wymienionym urzędzie bądź w pokoju pedagoga wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z2015r. poz.114 z późn. zm.) tj. nie może być wyższa niż 590 zł.


WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie: -słabowidzący, - niesłyszący, - słabosłyszący, - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobroniu lub u pedagoga.

Termin składania wniosków w Urzedzie Gminy w Dobroniu do 15 września 2016 r.
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2016/2017 składam wszystkim nauczycielom i pracownikom najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wszystkim naszym Uczniom, życzę spełnienia marzeń, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Agnieszka Dolewa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 w budynku szkoły, o godzinie 8.15 Msza święta w Kościele Parafialnym.
Przyjazd do szkoły autobusem szkolnym wg. rozkładu, odwóz po uroczystości godz.10.15

DOWÓZ NA MSZĘ NA GODZINĘ 8.15

AUTOBUS 1:
• 7.10 Z POLESZYNA /ORPELÓW 7.20, KOLUMNA 7.30
• 7.55 WINCENTÓW, MARKÓWKA, SZCZERKI

AUTOBUS 3:
• 7.10 CHECHŁO DRUGIE
• 7.35 PABIANICE, CHECHŁO PIERWSZE

AUTOBUS 2:
• 7.10 – MORGI, BROGI, LDZAŃ
• 7.35 RÓŻA
• 7.40 MOGILNO
• 7.45 MOGILNO MAŁE/DOBROŃ DUŻY

AUTOBUS 4:
• 7.35 z Przygonia
• 7.45 z Baryczy

ODWÓZ 10.15 AUTOBUSY NR 1,2,3,4

Godzina: 15:30

Szkoła realizowała projekt "Ścieżka zdrowia - zdrowa i sprawna młodzież". Zadanie współfinansowane ze środków programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dobroczynne "RAZEM"


Projektu „Tydzień dla Ziemi pod hasłem woda i powietrze - cykl zajęć proekologicznych…” realizowany przez uczniów Gimnazjum w DobroniuStrona "Trzy Dęby" została stworzona w ramach projektu edukacyjnego pt. "Dobrońskie Dęby Pamięci"W 2008 r. szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Pracownie komputerowe dla szkół". Pracownia wyposażona została w komputery PC Windows Vista.Copyright by Maksym Prusisz, Przemysław Tomaszewski, Joanna Słabiak-Szela, Piotr Szela - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna